Verksamhetsidé

Verksamhetsidé:

Hög personaltäthet


Vi har valt att ha en hög personaltäthet och kontinuitet, med engagerade pedagoger, och har därför valt att ha 4 heltider per avdelning. Detta tänker vi medför ett bra mottagande av barn och föräldrar varje dag, vilket skapar en bra kommunikation och trygghet. Vår personaltäthet gör att vi kan dela in barnen i mindre grupper där de bl.a. blir sedda och vågar prova på nya utmaningar som stärker deras självkänsla.

Det pedagogiska arbetet utgår från förskolans läroplan och innehåller följande områden:

Normer och värden


Vi arbetar naturligt och dagligen med att alla människor är lika mycket värda och vikten av att respektera varandra för att lägga grunden för goda normer och värderingar där olikheter ses som en tillgång.


Vår gemensamma barnsyn har sin grund i läroplanen och de styrdokument som vi arbetar utifrån. Vi ser det kompetenta barnet och att vår roll som pedagoger är att inspirera, utmana och vara medforskare.

Förskola och hem


Vi lägger stor vikt på att nya barn skall få en bra start i förskolan. Under introduktionen arbetar vi för att barn och föräldrar ska bli trygga och känna förtroende för oss på förskolan.


Vi välkomnar familjerna med ett välkomstbrev som skickas hem, och tillsammans planerar vi för att introduktionen ska bli så bra som möjligt för barnet. Vi ger föräldrar information om förskolans mål, arbetssätt och rutiner samt följer upp och utvärderar inskolningen med ett samtal.


Föräldrar är en viktig del av förskolan. Vi ger dem en bra introduktion av förskolan samt möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten genom olika forum, t.ex. i den dagliga kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal. Tillsammans strävar vi efter ett ömsesidigt förtroende så att ditt barns tid här blir till den allra bästa.

Omsorg, utveckling och lärande


Med leken i centrum får barnen möjlighet att utvecklas och lära i samspel med andra barn och vuxna. Barnen ges möjlighet att utforska sin omvärld, bearbeta intryck, upplevelser och erfarenheter med stöd av andra barn och vuxna.


Vi arbetar för att miljön skall vara inbjudande, utmanande och stimulerande så att den utvecklar barnens lek, samspel och lärande genom att ständigt reflektera kring miljön, och förändra denna efter barnens behov och intressen.


Vår förskola prioriterar rörelselek, där ger vi barnen tillfällen till aktiviteter som främjar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning både ute och inne.


Alla barn får vara ute varje dag, på gården eller i vår närmiljö. Vi har en stor gård, där den fria leken står i centrum. Utevistelsen ger barnen möjlighet att följa naturens växlingar, utveckla sin grovmotorik och att samspela i rollekar. Gården är en naturlig mötesplats för husets alla barn.

Barns delaktighet och inflytande


Barnen ges möjlighet att vara med och planera, dokumentera och utvärdera aktiviteter, samt har inflytande över verksamhetens innehåll bl.a. genom ett barnråd.